Licence

Spēkā no  2019.gada 1.oktobra

L I C E N C E S
teksts
datorprogrammai
„KURMIS – EDNĪCA”
(Versija „Ēdināšana izglītības iestādēs”)

                      Šī datorprogramma ir autoru Gunta Niedras un Andrieva Niedras īpašums, un autortiesības tiek aizsargātas, atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajai likumdošanai. Programmas kopiju izplatīšanas un tehniskās uzturēšanas tiesības uz vienošanās pamata ir piešķirtas tikai uzņēmumam/iem, kura/u saraksts tiek publicēts www.kurmis.eu mājas lapā, saglabājot autortiesības autoriem. Datorprogrammas kopijas tiek izplatītas kopā ar lietošanas licencēm. Viens datorprogrammas kopijas eksemplārs kopā ar vienu licences vienošanos ir paredzēts darbam tikai uz viena licences īpašniekam piederoša datora un lietošanas tiesības nav nododamas trešajām personām.
Nedz licences īpašniekam, nedz arī kādai trešajai personai nav tiesības mainīt programmas struktūru, saturu, dizainu, vai jebkādā citā veidā iejaukties dotajā datorprogrammā. Licences īpašniekam ir tiesības lietot pilno datorprogrammas versiju, saņemt atjaunotās datorprogrammas versijas, pieteikt problēmas, kas saistītas ar datorprogrammas lietošanu, tikai apkalpošanas līguma ietvaros. Ja ir bijis pārtraukums apkalpošanas līguma maksājumos un klients vēlās izmantot pilno datorprogrammas versiju un/vai saņemt atjaunotu datorprogrammas versiju un/vai pieteikt problēmas, kas saistītas ar programmas lietošanu, tad licences īpašniekam ir jāatjauno apkalpošanas līgums par kārtējo periodu, kā arī par visiem iepriekšējiem periodiem, par kuriem netika veikti apkalpošanas līguma maksājumi. Nelicenzētas datorprogrammas eksemplāra izmantošanas, izplatīšanas vai tehniskas iejaukšanās gadījumā gan licences īpašnieks, gan lietotājs un/vai vainīgā trešā persona uzņemas atbildību atlīdzināt autoriem vai blakustiesību subjektam radītos zaudējumus un morālo kaitējumu atbilstoši Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības likumdošanas normām.